Tìm tiếng bắt đầu bằng s hoặc X. Tìm tiếng có vần ươn hoặc ương.

  • 1 Đánh giá

6. Cùng chơi: Tìm tiếng theo âm và vần.

(Chọn trò chơi a hoặc trò chơi b theo hướng dẫn của thầy cô).

a. Tìm tiếng bắt đầu bằng s hoặc X.

b. Tìm tiếng có vần ươn hoặc ương.

Các nhóm viết tiếng tìm được vào bảng nhóm.

Bài làm:

a. Tiếng bắt đầu bằng s hoặc x là:

  • Tiếng bắt đầu bằng s là: sông, suối, sen, sao, sói, sóc, súng.
  • Tiếng bắt đầu bằng x là: xào, xẻ, xô, xơi, xôn xao, xốc xếch, xa xa.

b. Tiếng có vần ươn và ương

  • Tiếng có vần ươn: mượn, mướn, rướn, sườn, lươn.
  • Tiếng có vần ương: chương, giường, hương, mương, nướng, tướng.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021