Tìm và lập danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong hai câu sau:

  • 1 Đánh giá

1. Tìm và lập danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong hai câu sau:

a) Sứ giả / vừa / kinh ngạc, / vừa / mừng rỡ, / vội vàng / về / tâu / vua.

(Thánh Gióng)

b) Từ / ngày / công chúa / bị / mất tích, / nhà vua / vô cùng / đau đớn.

(Thạch Sanh)

Bài làm:

Từ đơn

Từ ghép

Từ láy

Vừa. về, tâu, vua

Từ, ngày, bị

Sứ giả, kinh ngạc, mừng rỡ

công chúa, mất tích, nhà vua, vô cùng, đau đớn

vội vàng

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021