Toán cơ bản và nâng cao lớp 5

Toán cơ bản và nâng cao lớp 5 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, mỗi tuần học các em học sinh có hai bài luyện tập (1 + 2) để củng cố, rèn luyện kiến thức và kỹ năng thực hành giải toán. Hi vọng, các bài luyện tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn toán và đạt được kết quả cao hơn.

TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO LỚP 5 - tập 1

Giải tuần 1 luyện tập 1

Giải tuần 1 luyện tập 2

Giải tuần 2 luyện tập 1

Giải tuần 2 luyện tập 2

Giải tuần 3 luyện tập 1

Giải tuần 3 luyện tập 2

Giải tuần 4 luyện tập 1

Giải tuần 4 luyện tập 2

Giải tuần 5 luyện tập 1

Giải tuần 5 luyện tập 2

Giải tuần 6 luyện tập 1

Giải tuần 6 luyện tập 2

Giải tuần 7 luyện tập 1

Giải tuần 7 luyện tập 2

Giải tuần 8 luyện tập 1

Giải tuần 8 luyện tập 2

Giải tuần 9 luyện tập 1

Giải tuần 9 luyện tập 2

Giải tuần 10 luyện tập 1

Giải tuần 10 luyện tập 2

Giải tuần 11 luyện tập 1

Giải tuần 11 luyện tập 2

Giải tuần 12 luyện tập 1

Giải tuần 12 luyện tập 2

Giải tuần 13 luyện tập 1

Giải tuần 13 luyện tập 2

Giải tuần 14 luyện tập 1

Giải tuần 14 luyện tập 2

Giải tuần 15 luyện tập 1

Giải tuần 15 luyện tập 2

Giải tuần 16 luyện tập 1

Giải tuần 16 luyện tập 2

Giải tuần 17 luyện tập 1

Giải tuần 17 luyện tập 2

Giải tuần 18 luyện tập 1

Giải tuần 18 luyện tập 2

Giải Bài tự kiểm tra cuối kì I

TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO LỚP 5 - tập 2

Giải tuần 19 luyện tập 1

Giải tuần 19 luyện tập 2

Giải tuần 20 luyện tập 1

Giải tuần 20 luyện tập 2

Giải tuần 21 luyện tập 1

Giải tuần 21 luyện tập 2

Giải tuần 22 luyện tập 1

Giải tuần 22 luyện tập 2

Giải tuần 23 luyện tập 1

Giải tuần 23 luyện tập 2

Giải tuần 24 luyện tập 1

Giải tuần 24 luyện tập 2

Giải tuần 25 luyện tập 1

Giải tuần 25 luyện tập 2

Giải tuần 26 luyện tập 1

Giải tuần 26 luyện tập 2

Giải tuần 27 luyện tập 1

Giải tuần 27 luyện tập 2

Giải tuần 28 luyện tập 1

Giải tuần 28 luyện tập 2

Giải tuần 29 luyện tập 1

Giải tuần 29 luyện tập 2

Giải tuần 30 luyện tập 1

Giải tuần 30 luyện tập 2

Giải tuần 31 luyện tập 1

Giải tuần 31 luyện tập 2

Giải tuần 32 luyện tập 1

Giải tuần 32 luyện tập 2

Giải tuần 33 luyện tập 1

Giải tuần 33 luyện tập 2

Giải tuần 34 luyện tập 1

Giải tuần 34 luyện tập 2

Giải tuần 35 luyện tập 1

Giải tuần 35 luyện tập 2

Giải Bài tự kiểm tra cuối học kì II

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5