Giải toán VNEN 3

Dưới đây là toàn bộ bài giải toán VNEN lớp 3. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: VNEN toan 3 KhoaHoc

Giải VNEN toán 3 tập 1

1. Ôn tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài 2: Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Bài 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ)

Bài 4: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ)

Bài 5: Ôn tập các bảng nhân và bảng chia

Bài 6: Luyện tập

Bài 7: Ôn tập về hình học và giải toán

Bài 8: Xem đồng hồ

Bài 9: Em ôn lại những gì đã học

Bài 10: Em đã học được những gì?

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 11: Bảng nhân 6

Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 13: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài 14: Bảng chia 6

Bài 15: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 17: Phép chia hết và phép chia có dư

Bài 18: Bảng nhân 7

Bài 19: Gấp một số lên nhiều lần

Bài 20: Bảng chia 7

Bài 21: Giảm đi một số lần

Bài 22: Tìm số chia

Bài 23: Góc vuông, góc không vuông

Bài 24: Đề -ca-mét. héc-tô-mét

Bài 25: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 26: Thực hành đo độ dài

Bài 27: Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài 28: Em đã học được những gì?

Bài 29: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo)

Bài 30: Bảng nhân 8

Bài 31: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 32: So sánh số gấp mấy lần số bé

Bài 33: Bảng chia 8

Bài 34: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài 35: Bảng nhân 9

Bài 36: Gam

Bài 37: Bảng chia 9

Bài 38: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 40: Giới thiệu bảng nhân, bảng chia

Bài 41: Luyện tập

Bài 42: Luyện tập chung

Bài 43: Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

Bài 44: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bài 45: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bài 46: Luyện tập chung

Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông

Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

Bài 49: Em ôn lại những gì đã học

Bài 50: Em đã học được những gì?

Giải VNEN toán 3 tập 2

3. Các số đến 10 000

Bài 51: Các số có bốn chữ số

Bài 52: Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

Bài 53: Số 10 000

Bài 54: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Bài 57: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Bài 58: Tháng - năm

Bài 59: Em ôn lại những gì đã học

Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Bài 61: Nhân số có bôn chữ số với số có một chữ số

Bài 62: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp)

Bài 63: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã

Bài 66: Thực hành xem đồng hồ

Bài 67: Luyện tập chung

Bài 68: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 69: Luyện tập chung

Bài 70: Tiền Việt Nam

Bài 71: Làm quen với thống kê số liệu

Bài 72: Luyện tập

Bài 73: Em đã học được những gì?

4. Các số đến 100 000

Bài 74: Các số có năm chữ số

Bài 75: Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Bài 76: Số 100 000

Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100 000

Bài 78: Luyện tập

Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông

Bài 80: Diện tích hình chữ nhật

Bài 81: Diện tích hình vuông

Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 83: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 84: Tiền Việt Nam

Bài 85: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 86: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

Bài 87: Luyện tập chung

Bài 88: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài 89: Luyện tập chung

Bài 90: Em đã học được những gì?

5. Ôn tập cuối năm

Bài 91: Em ôn tập các số trong phạm vi 100 000

Bài 92: Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Bài 93: Em ôn tập về đại lượng

Bài 94: Em ôn tập về hình học

Bài 95: Em ôn tập về giải toán

Bài 96: Em ôn lại những gì đã học

Bài 97: Em ôn lại những gì đã học

Bài 98: Em đã học được những gì?

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 3