Trắc nghiệm công dân 6 bài 12: Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 6 bài 12: Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đến nay, Công ước về quyền trẻ em có bao nhiêu thành viên ?

 • A. 194.
 • B. 195.
 • C. 196.
 • D. 197.

Câu 2: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

 • A. 1989.
 • B. 1998.
 • C. 1986.
 • D. 1987.

Câu 3: Việt Nam ban hành luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm nào:

 • A. 1989
 • B. 1990
 • C. 1991
 • D. 1992

Câu 4: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm:

 • A. 1 nhóm
 • B. 2 nhóm
 • C. 3 nhóm
 • D. 4 nhóm

Câu 5: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?

 • A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
 • B. Nhóm quyền : sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
 • C. Nhóm quyền : sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
 • D. Nhóm quyền : sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.

Câu 6: Quyền sống còn là những quyền được .... và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Điền vào dấu chấm (....)

 • A. Sinh hoạt
 • B. Sống
 • C. Tồn tại
 • D. Duy trì

Câu 7: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có bao nhiêu điều và bao nhiêu quyền?

 • A. 54 điều, 29 quyền.
 • B. 53 điều, 25 quyền.
 • C. 52 điều, 27 quyền.
 • D. 51 điều, 23 quyền.

Câu 8: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?

 • A. Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em.
 • B. Thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ đối với trẻ em.
 • C. Thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em.
 • D. Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em.

Câu 9: Đối với Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 10: Việc làm nào sau đây là việc làm thực hiện quyền trẻ em:

 • A. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
 • B. Tổ chức trại hè cho trẻ em
 • C. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
 • D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

Câu 11: Việc làm nào sau đây là vệc làm không đúng với quyền trẻ em:

 • A. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
 • B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
 • C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
 • D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức

Câu 12: Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm : 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào ?

 • A. Nhóm quyền phát triển.
 • B. Nhóm quyền sống còn.
 • C. Nhóm quyền bảo vệ.
 • D. Nhóm quyền tham gia.

Câu 13: Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?

 • A. Nhóm quyền phát triển.
 • B. Nhóm quyền sống còn.
 • C. Nhóm quyền bảo vệ.
 • D. Nhóm quyền tham gia

Câu 14: Người sử dụng lao động thuê học sinh D 12 tuổi để làm bốc vác hàng hóa. Người sử dụng lao động vi phạm nhóm quyền nào?

 • A. Nhóm quyền phát triển.
 • B. Nhóm quyền sống còn.
 • C. Nhóm quyền bảo vệ.
 • D. Nhóm quyền tham gia.

Câu 15: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?

 • A. Nhóm quyền bảo vệ.
 • B. Nhóm quyền sống còn.
 • C. Nhóm quyền phát triển.
 • D. Nhóm quyền tham gia.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021