Trắc nghiệm Đại số 6 bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Kết luận nào sau đây đúng?

 • A. A ⊂ B
 • B. B ⊂ A
 • C. B ∈ A
 • D. A ∈ B

Câu 2: Cho tập hợp M = {0; 2; 4; 6; 8}. Kết luận nào sau đây sai?

 • A. {2; 4} ⊂ M
 • B. 0 ⊂ M
 • C. 2 ∈ M
 • D. 7 ∉ M

Câu 3: Cho tập hợp A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}. Kết luận nào sau đây không đúng?

 • A. 7 ∈ A
 • B. Tập hợp B gồm có 5 phần tử.
 • C. 2 ∈ A
 • D. Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7

Câu 4: Viết tập hợp con khác tập hợp rỗng của tập hợp A = {3; 5}

 • A. {3}; {3; 5}
 • B. {3}; {5}
 • C. {3; 5}
 • D. {3}; {5}; {3; 5}

Câu 5:Dùng ba chữ số 0; 4; 6 để viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5

Câu 6: Cho tập hợp A = {x ∈ N|1990 ≤ x ≤ 2009}. Số phần tử của tập hợp A là?

 • A. 20
 • B. 21
 • C. 19
 • D. 22

Câu 7: Tập hợp C là số tự nhiên x thỏa mãn x - 10 = 15 có số phần tử là?

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3

Câu 8: Số phần tử của tập hợp P gồm các chữ cái của cụm từ “WORLD CUP”

 • A. 9
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 7

Câu 9: Cho tập hợp B = {m; n; p; q}. Số tập hợp con có 2 phần tử của tập hợp B là?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7

Câu 10:Cho tập hợp $H = { x \in N * x \leq 10 }$. Số phần tử của tập hợp H là:

 • A. 9 phần tử .
 • B. 11 phần tử .
 • C. 12 phần tử .
 • D. 10 phần tử

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021