Trắc nghiệm Số học 6 bài 4: Rút gọn phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Rút gọn phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Sau khi rút gọn tối giản phân số 4/16 ta được phân số:

 • A. 2/8
 • B. 4/8
 • C. 1/4
 • D. 1/8

Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

 • A. 3/42
 • B. 17/34
 • C. 3/17
 • D. 4/48

Câu 3: 35 phút = ? (giờ) (viết dưới dạng phân số tối giản)

 • A. 25/45
 • B. 5/30
 • C. 7/12
 • D. 5/10

Câu 4: Rút gọn phân số 44\55

 • A.4/5
 • B.4/11
 • C.11/5
 • D.4/55

Câu 5: Rút gọn phân số: -72/81

 • A. 8/9
 • B.-8/9
 • C.7/8
 • D.-7/8

Câu 6: Rút gọn phân số 24/36

 • A. 12/18
 • B. 6/9
 • C. 2/3
 • D. 1/3

Câu 7: 20 phút =? giờ

 • A.1/3
 • B.2/3
 • C.1/2
 • D.1/4

Câu 8: 30 phút =? giờ

 • A.1/2
 • B. 3/4
 • C. 1/4
 • D.3/5

Câu 9: Chọn câu sai

 • A.Phân số a/b là tối giản nếu |a| và |b| là hai nguyên tố cùng nhau.
 • D. Khi rút gọn một phân số, người ta thường rút gọn về phân số tối giản.
 • C.Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành tích các thừa số
 • D.Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành thương các thừa số

Câu 10: Chọn câu sai

 • A.Muốn rút gọn phân số , ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng .
 • B.Muốn rút gọn phân số , ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một bội chung khác 0 của chúng .
 • C.Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành tích các thừa số
 • D.Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Rút gọn phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 12


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021