Trắc nghiệm Đại số 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của phép tính (-125).8 là:

 • A. 1000
 • B. -1000
 • C. -100
 • D. -10000

Câu 2: Chọn câu sai:

 • A. (-5).25 = -125
 • B. 6.(-15) = -90
 • C. 125.(-20) = -250
 • D. 225.(-18) = -4050

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

 • A. -365.366 < 1
 • B. -365.366 = 1
 • C. -365.366 = -1
 • D. -365.366 > 1

Câu 4: Tính nhanh (-5).125.(-8).20.(-2) ta được kết quả là:

 • A. -200000
 • B. -2000000
 • C. 200000
 • D. -100000

Câu 5: Thực hiện các phép tính (-7).8

 • A. 56
 • B. -56
 • C. 35
 • D.-35

Câu 6: Thực hiện các phép tính 6.(-4)

 • A.24
 • B.-24
 • C.12
 • D.-12

Câu 7: Thực hiện các phép tính (-12).12

 • A.112
 • B. -112
 • C.-144
 • D. 144

Câu 8: Thực hiện các phép tính 450.(-2)

 • A. 90
 • B.-90
 • C.-9000
 • D.9000

Câu 9: Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng 15 (cm) và năng xuất không thay đổi. Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu cen-ti-mét.

 • A.5250 (cm)
 • B.-5250 (cm)
 • C.5520 (cm)
 • D.-5520(cm)

Câu 10: Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng -10 (cm) và năng xuất không thay đổi. Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu cen-ti-mét.

 • A.3500(cm)
 • B.-3500 (cm)
 • C.-5300 (cm)
 • D.5300 (cm)
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 88 89


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021