Trắc nghiệm Hình học 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Ba điểm thẳng hàng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng

 • A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng
 • B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng
 • C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng
 • D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 2: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng

Trắc nghiệm Toán lớp 6: Ba điểm thẳng hàng

Trắc nghiệm Toán lớp 6: Ba điểm thẳng hàng

Câu 3: Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới

 • A. A, O, D và B, O, C
 • B. A, O, B và C, O, D
 • C. A, O, C và B, O, D
 • D. A, O, C và B, O, A

Câu 4: Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trên hình vẽ sau:

 • A. 10
 • B. 11
 • C. 12
 • D. 13

Câu 5: Cho hình vẽ sau. Chọn phát biểu sai

 • A. Ba điểm D, E, B thẳng hàng
 • B. Ba điểm C, E, A không thẳng hàng
 • C. Ba điểm A, B, F thẳng hàng
 • D. Ba điểm D, E, F thẳng hàng

Câu 6: Có bao nhiêu bộ điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây?

 • A. 7
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 7: Có bao nhiêu bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình vẽ sau:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 8: Cho 5 điểm A, B, C, D sao cho 3 điểm A, B, C cũng thuộc đường thẳng d, 3 điểm B, C, D thẳng hàng và 3 điểm C, D, O không thẳng hàng. Hỏi diểm nào nằm ngoài đường thẳng d?

 • A. O, A
 • B. O
 • C. D
 • D. C, D

Câu 9: Cho hình vẽ sau:

Kể tên các điểm nằm giữa A và D

 • A. N, B, C
 • B. B, C, D
 • C. N
 • D. B, C

Câu 10: Có bao nhiêu điểm nằm giữa N và D?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 0

Câu 11: Số cặp điểm nằm cùng phía với điểm A là

 • A. 9
 • B. 18
 • C. 12
 • D. 6

Câu 12: Trên hình vẽ, điểm B nằm giữa bao nhiêu cặp điểm?

 • A. 10
 • B. 8
 • C. 4
 • D. 6
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Ba điểm thẳng hàng sgk Toán 6 tập 1 Trang 105 107


 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021