Trắc nghiệm Đại số 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của phép tính (+25) + (+15) là:

 • A. 40
 • B. 10
 • C. 50
 • D. 30

Câu 2: Kết quả của phép tính (-100) + (-50) là:

 • A. -50
 • B. 50
 • C. 150
 • D. -150

Câu 3: Tổng của hai số -313 và -211 là:

 • A. 534.
 • B. 524
 • C. -524
 • D. -534

Câu 4: Chọn câu sai:

 • A. (-2) + (-5) > 0
 • B. (-3) + (-4) = (-2) + (-5)
 • C. (-6) + (-1) < -6
 • D. |(-1) + (-2)| = 3

Câu 5: Giá trị của biểu thức a + (-45) với a = 25 là:

 • A. -20
 • B. -25
 • C. -15
 • D. -10
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 74 75


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021