Trắc nghiệm Số học 6 bài 12: Phép chia phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12: Phép chia phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phân số nghịch đảo của phân số 5/6 là

 • A. -(5/6)
 • B. 6/5
 • C. -(6/5)
 • D. 1

Câu 2: Phân số nghịch đảo của -3 là

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 1/(-3)
 • D. 1/3

Câu 3: Tính Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết bằng

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 1/3
 • D. 4/3

Câu 4: Kết quả của phép tính Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là phân số có tử số là

 • A. 1/4
 • B. 1/2
 • C. -(1/2)
 • D. 1

Câu 5: Tìm x biếtTrắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. 2/5
 • B. 338/125
 • C. 5/2
 • D. 125/338

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức

Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. 1
 • B. 1/2
 • B. -1
 • C. -1/2

Câu 7: Tìm hai số, biết rằng 9/11 của số này bằng 6/7 của số kia và tổng của hai số đó là 258.

 • A.123-135
 • B.126-132
 • C. Tất cả các số nguyên Z đều thích hợp
 • D. Không có 2 số nào thích hợp

Câu 8: Chọn đáp án đúng

 • A. Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1
 • B. Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng -1
 • C. Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 0
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 9: Chọn đáp án đúng

 • A.Muốn chia một phân só hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia
 • B.Muốn chia một phân só hay một số nguyên cho một phân số, ta chia số bị chia với số nghịch đảo của số chia
 • C.Muốn chia một phân só hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số chia
 • D.Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 10: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 2/7m2, chiều dài là 2/3m, tính chu vi của tấm bìa đó.

 • A. 46/21
 • B. 21/46
 • C. 3/7
 • D. Tất cả các đáp án trên đều sai

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021