Trắc nghiệm Hình học 6 bài 7: Độ dài đoạn thẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Độ dài đoạn thẳng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D. Biết A nằm giữa hai điểm B và C; điểm B nằm giữa hai điểm C và D. Biết OA = 7cm, OD = 3cm, BC = 8cm, AC = 3BD. Tính độ dài AC

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

Câu 2:Cho 4 điểm A, B, M, N cùng nằm trên đường thẳng d. Điểm M nằm giữa hai điểm A và N; điểm N nằm giữa hai điểm M và B. Biết AN = 6cm, MN = 2,5cm, NB = 2AM. Tính độ dài AB

 • A. 11
 • B. 12
 • C. 13
 • D. 14

Câu 3:Cho 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Biết cứ hai điểm nối với nhau được một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

 • A. 160
 • B. 170
 • C. 180
 • D. 190

Câu 4:Cho n điểm phân biệt. Cứ qua hai điểm ta kẻ một đoạn thẳng. Trong n điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính n biết vẽ được 276 đoạn thẳng.

 • A. 24
 • B. 48
 • C. 42
 • D. 84

Câu 5:Cho 45 đoạn thẳng trong đó mỗi đoạn thẳng đều cắt các đoạn thẳng còn lại, không có 3 đoạn thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm?

 • A. 890
 • B. 990
 • C. 1090
 • D. 1190

Câu 6: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OR, OS sao cho OR = 3cm, OS = 6cm. Thì:

 • A. OR = RS

 • B. RS = 3cm
 • C. R nằm giữa O và S
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 7:Cho E là điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng IE = 4cm, EK = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK

 • A. 4cm
 • B. 7cm
 • C. 6cm
 • D. 14cm

Câu 8:Gọi I là một điêm rthuộc đoạn thẳng MN. Khi IM =4cm, MN=7cm thì độ dài của đoạn thẳng IN là?

 • A. 3cm
 • B. 11cm
 • C. 1,5cm
 • D. 5cm

Câu 9:Trên đường thẳng a lấy 4 điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Cho biết MN = 2cm, MQ = 5cm và NP = 1cm. Tìm các cặp đoạn thẳng bằng nhau

 • A. MP = PQ
 • B. MP = NQ
 • C. MN = PQ
 • D. Cả B, C đều đúng

Câu 10:Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 3cm và điểm N sao cho ON = 7cm. Lấy điểm P sao cho MP = 2cm. Tính PN

 • A. 6cm hoặc 2cm
 • B. 6cm hoặc 3cm
 • C. 5cm hoặc 2cm
 • D. 6cm hoặc 4cm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 117 119


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021