Trắc nghiệm toán 6 đại số chương 2: Số nguyên (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 6 đại số chương 2: Số nguyên (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Số liền trước của số đối của số 11 là

 • A. −12
 • B. −11
 • C. −10
 • D. 12

Câu 2: Tìm x biết x − (−43) = (−3).

 • A. x = 43
 • B. x = −40
 • C. x = −46
 • D. x = 46

Câu 3: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 2 ≤ |x − 5| < 5 ?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 6
 • D. 4

Câu 4: Bạn An nói rằng (−35) + 53 = 0; bạn Hòa nói rằng 676 + (−891) > 0. Chọn câu đúng.

 • A. Bạn An đúng, bạn Hòa sai
 • B. Bạn An sai, bạn Hòa đúng
 • C. Bạn An và bạn Hòa đều đúng
 • D. Bạn An và bạn Hòa đều sai

Câu 5: Đơn giản biểu thức 235 + x − (65 + x) + x ta được

 • A. x + 170
 • B. 300 + x
 • C. 300 − x
 • D. 170 + 3x

Câu 6: Cho là số nguyên thỏa mãn $(x + 3)^{3}: 3 − 1 = −10$. Chọn câu đúng.

 • A. > −4
 • B. > 0
 • C. = −5
 • D. < −5

Câu 7: Tìm tổng các giá trị của x biết −12 < x ≤ −1.

 • A. −66
 • B. 66
 • C. 56
 • D. −56

Câu 8: Điểm -2 cách điểm 3 bao nhiêu đơn vị?

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 8

Câu 9: Tính giá trị biểu thức P = (x − 3).3 − 20.x khi x = 5.

 • A. −94
 • B. 100
 • C. −96
 • D. −104

Câu 10: Khi x = −12 giá trị của biểu thức (x − 8)(x + 17) là:

 • A. −100
 • B. 100
 • C. −96
 • D. Một kết quả khác

Câu 11: Một chiếc chiếc diều cao 30m ( so với mặt đất), sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng lên 7m rồi sau đó giảm 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau 2 lần thay đổi?

 • A. 27m
 • B. 41m
 • C. 33m
 • D. 34m

Câu 12: Số đối của số |−126| là

 • A. −126
 • B.
 • C. 126
 • D.

Câu 13: Giá trị nào dưới đây của x thỏa mãn −6(x + 7) = 96?

 • A. x = 95
 • B. x = −16
 • C. x = −23
 • D. x = 96

Câu 14: Giá trị của x biết −20 − x = 96 là:

 • A. 116
 • B. −76
 • C. −116
 • D. 76

Câu 15: Thực hiện phép tính 455 − 5. [(−5) + 4.(−8)] ta được kết quả là

 • A. Một số chia hết cho 10
 • B. Một số chẵn chia hết cho 3
 • C. Một số lẻ
 • D. Một số lẻ chia hết cho 5

Câu 16: Nếu x − c = a − (a + c + b) thì x bằng:

 • A. x = −b
 • B. x = a − b + c
 • C. x = a + b − c
 • D. x = −a

Câu 17: Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 200.

 • A. 1
 • B. 0
 • C. 199
 • D. 200

Câu 18: Tính giá trị biểu thức P = khi a = −5; b = −8.

 • A. 9
 • B. −9
 • C. −6
 • D. 6

Câu 19: Cho x ∈ Z và (−154 + x) ⋮ 3 thì:

 • A. x chia 3 dư 1
 • B. x ⋮ 3
 • C. x chia 3 dư 2
 • D. không kết luận được tính chia hết cho 3 của x

Câu 20: Biểu thức a − (b + c − d) + (−d) − a sau khi bỏ ngoặc là

 • A. −b − c
 • B. −b − c − d
 • C. −b − c + 2d
 • D. −b − c − 2d
Xem đáp án
 • 185 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021