Trắc nghiệm Đại số 6 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lũy thừa nào sau đây biểu diễn thương ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn ?

 • A. n = 3
 • B. n = 6
 • C. n = 7
 • D. n = 8

Câu 3: Phép chia được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Rút gọn phép chia , (a ≠ 0) ta được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn ?

 • A. n = 6
 • B. n = 12
 • C. n = 5
 • D. n = 7

Câu 6: Cho A = 78 : 7 . Viết A dưới dạng luỹ thừa :

 • A. 79
 • B. 78
 • C. 76
 • D. 77

Câu 7: Viết kết quả của phép tính 36 : 34dưới dạng một luỹ thừa:

 • A.32
 • B. 34
 • C. 310
 • D. 324

Câu 8: Cho A = 78 : 7 . Viết A dưới dạng luỹ thừa :

 • A. 79
 • B. 78
 • C. 76
 • D. 77
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Toán 6 tập 1 Trang 29 31


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021