Trắc nghiệm Đại số 6 bài 16: Ước chung và bội chung

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 16: Ước chung và bội chung Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Số x là ước chung của số a và số b nếu:

 • A. x ∈ Ư(a) và x ∈ B(b)
 • B. x ⊂ Ư(a) và x ⊂ Ư(b)
 • C. x ∈ Ư(a) và x ∈ Ư(b)
 • D. x ∉ Ư(a) và x ∉ Ư(b)

Câu 2: Số x gọi là bội chung của a, b, c nếu:

 • A. x ⋮ a hoặc x ⋮ b hoặc x ⋮ c
 • B. x ⋮ a và x ⋮ b
 • C. x ⋮ b và x ⋮ c
 • D. x ⋮ a và x ⋮ b và x ⋮ c

Câu 3: Tìm ước chung của 9 và 15

 • A. {1; 3}
 • B. {0; 3}
 • C. {1; 5}
 • D. {1; 3; 9}

Câu 4: Viết các tập hợp Ư(6), Ư(20), ƯC(6, 20)

 • A. Ư(6) = {1; 2; 3; 6}; Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}; ƯC(6, 20) = {1; 2}
 • B. Ư(6) = {1; 2; 3; 6}; Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 20}; ƯC(6, 20) = {1; 2}
 • C. Ư(6) = {1; 2; 3}; Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}; ƯC(6, 20) = {1; 2}
 • D. Ư(6) = {1; 2; 4; 6}; Ư(20) = {1; 2; 4; 20}; ƯC(6, 20) = {1; 2; 4}

Câu 5: Chọn câu trả lời sai

 • A. 5 ∈ ƯC(55; 110)
 • B. 24 ∈ BC(3; 4)
 • C. 10 ∉ ƯC(55; 110)
 • D. 12 ⊂ BC(3; 4)

Câu 6: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau

 • A. 5 Î ƯC ( 4 ; 6 ; 8)
 • B. 2 Î ƯC ( 4 ; 6 ; 8 )
 • C. 3 Î ƯC ( 4 ; 6 ; 8 )
 • D. 4 Î ƯC ( 4 ; 6 ; 8 )

Câu 7: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

 • A. 5 Î ƯC ( 12 ; 18 )
 • B. 4 Î ƯC ( 12 ; 18)
 • C. 6

  Î ƯC ( 12 ; 18 )

 • D. 9 Î ƯC ( 12 ; 18 )

Câu 8: ƯC của 24 và 30 là :

 • A. 5
 • B. 8
 • C. 4
 • D. 6

Câu 9: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

 • A. 36 Î BC ( 4 ; 6 ; 8 )
 • B. 12 Î BC ( 4 ; 6 ; 8 )
 • C. 24 Î BC ( 4 ; 6 ; 8 )
 • D. 80 Î BC ( 20 ; 30 )

Câu 10: Số 120 là kết quả của tích nào dưới đây :

 • A. 3. 4. 6
 • B. 4. 5. 6
 • C. 5 . 6 . 7
 • D. 3. 5. 6
Xem đáp án
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021