Trắc nghiệm Số học 6 bài 6: So sánh phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: So sánh phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: -5/13 ... 7/13

 • A. >
 • B. <
 • C. =
 • D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm -12/25 ... 17/-25

 • A. >
 • B. <
 • C. =
 • D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 3: CHọn đáp án đúng

 • A.Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
 • B.Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu âm rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
 • C.Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử nhỏ hơn thì lớn hơn
 • D.Muốn so sánh hai phân số , ta so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Câu 4: Chọn đáp án đúng:

 • A.Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
 • B.Trong hai phân số , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
 • C.Trong hai phân số , phân số nào có tử nhỏ hơn thì lớn hơn
 • D.Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử nhỏ hơn thì lớn hơn

Câu 5: Chọn đáp án đúng

 • A.Trong hai phân số có cùng một tử số, phân số nào có mẫu lớn hơn thì lớn hơn
 • B.Trong hai phân số có cùng một tử số, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn
 • C.Trong hai phân số , phân số nào có mẫu lớn hơn thì lớn hơn
 • C.Trong hai phân số , phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn

Câu 6: So sánh hai phân số : và $\frac{5}{6}$

 • A. < $\frac{5}{6}$
 • B. > $\frac{5}{6}$
 • C. = $\frac{5}{6}$

Câu 7: So sánh hai phân số : và $\frac{13}{27}$

 • A. < $\frac{13}{27}$
 • B. > $\frac{13}{27}$
 • C. = $\frac{13}{27}$

Câu 8: Chọn đáp án đúng: Đâu không phải là cách so sánh phân số:

 • A. So sánh tử số khi các phân số chung mẫu số
 • B. So sánh mẫu số khi các phân số chung tử số
 • C. Chọn số thứ 3 làm trung gian
 • D. So sánh tử số với tử số, mẫu số với mẫu số.

Câu 9: So sánh hai phân số 2/5 và 3/5

 • A. 2/5 > 3/5
 • B. 2/5 < 3/5
 • C. 2/5 = 3/5

Câu 10: So sánh hai phân số 2/-9 .... -4/9

 • A. lớn hơn
 • B. nhỏ hơn
 • C. bằng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: So sánh phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 22


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021