Trắc nghiệm Số học 6 bài 2: Phân số bằng nhau

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Phân số bằng nhau Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

 • A. 4/10
 • B. -6/15
 • C. 6/15
 • D. -4/-10

Câu 2: Chọn câu sai?

 • A. 1/3 = 45/135
 • B. -13/20 = 26/-40
 • C. -4/15 = -16/-60
 • D. 6/7 = -42/-49

Câu 3: Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

 • A. x = 7
 • B. x = 5
 • C. x = 15
 • D. x = 6

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

 • A. 20
 • B. -60
 • C. 60
 • D. 30

Câu 5: Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

 • A. 9
 • B. 6
 • C. 3
 • D. 12
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Phân số bằng nhau sgk Toán 6 tập 2 Trang 7


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021