Trắc nghiệm Hình học 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Cho hai đường thẩng a, b. Khi đó a, b có thể

 • A. Song song
 • B. Trùng nhau
 • C. Cắt nhau
 • D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2:Chọn câu đúng:

 • A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng
 • B. Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng
 • C. Hai đường thẳng phân biệt thì song song
 • D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa

Câu 3:Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng . Vẽ đường thẳng di qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?

 • A. AB, BC, CA
 • B. AB, BC, CA, BA, CB, AC
 • C. AA, BC, CA, AB
 • D. AB, BC, CA, AA, BB, CC

Câu 4:Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

 • A. 25
 • B. 10
 • C. 20
 • D. 16

Câu 5:Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó dôi một không có giao điểm?

 • A. ba đường thẳng đôi một cắt nhau
 • B. a cắt b và a song song c
 • C. ba đường thẳng đôi một song song
 • D. a song song b và a cắt c

Câu 6:Cho 100 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm.

 • A. 4950 đường thẳng
 • B. 4590 đường thẳng
 • C. 9900 đường thẳng
 • D. 100 đường thẳng

Câu 7:Cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Biết tổng số đường thẳng vẽ được là 21. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước

 • A. 6
 • B. 10
 • C. 12
 • D. 7

Câu 8:Cho hình vẽ:

Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt trên hình vẽ

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8

Câu 9:Cho hình vẽ

Có bao nhiêu điểm là giao điểm của đúng hai đường thẳng

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 10
 • D. 12

Câu 10:Cho trước 50 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

 • A. 1225
 • B. 1275
 • C. 2450
 • D. 2550

Câu 11:Chọn phát biểu đúng?

 • A. Có vô số đường thẳng đi qua 2 điểm
 • B. Có ít nhất 1 đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước
 • C. Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua hai điểm cho trước
 • D. Có 2 đường thẳng đi qua 2 điểm

Câu 12:Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm

 • A. 1 giao điểm
 • B. 2 giao điểm
 • C. 3 giao điểm
 • D. vô số giao điểm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm sgk Toán 6 tập 1 Trang 107 110


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021