Trắc nghiệm toán 6 đại số chương 3: Phân số (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 6 đại số chương 3: Phân số (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu sai.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho M = và . Chọn câu đúng.

 • A. M = N
 • B. N < 1 < M
 • C. 1 < M < N
 • D. M < 1 < N

Câu 3: Tìm x biết

 • A. x = 10
 • B. x = −10
 • C. x = 5
 • D. x = 6

Câu 4: Tìm số nguyên x biết

 • A. x ∈ {−3; −2; −1}
 • B. x ∈ {−4; −3; −2; −1}
 • C. x ∈ {−3; −2}
 • D. x ∈ {−3; −2; −1; 0}

Câu 5: Rút gọn N = ta được

 • A.
 • B. 1
 • C. 0
 • D.

Câu 6: Cho P = . Chọn câu đúng.

 • A. P > 1
 • B. P > 2
 • C. P < 1
 • D. P < 0

Câu 7: Tính hợp lí A = ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho ba vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi A chảy một mình thì sau 6 giờ sẽ đầy bể, vòi B chảy một mình thì mất 3 giờ đầy bể, vòi C thì mất 2 giờ đầy bể. Hỏi nếu cả ba vòi cùng chảy một lúc thì trong bao lâu sẽ đầy bể?

 • A. 4 giờ
 • B. 3 giờ
 • C. 1 giờ
 • D. 2 giờ

Câu 9: Cho các phân số: . Số cặp phân số bằng nhau trong những phân số trên là:

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2

Câu 10: Có bao nhiêu phân số lớn hơn nhưng nhỏ hơn $\frac{1}{4}$ mà có tử số là 5.

 • A. 9
 • B. 10
 • C. 11
 • D. 12

Câu 11: Phép nhân phân số có những tính chất nào?

 • A. Tính chất giao hoán
 • B. Tính chất kết hợp
 • C. Tính chất nhân phân phối
 • D. Tất cả các tính chất trên

Câu 12: Cho các phân số Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để các phân số trên tối giản.

 • A. 35
 • B. 34
 • C. 37
 • D. 36

Câu 13: Số các số nguyên x để có giá trị là số nguyên là:

 • A. 1
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 3

Câu 14: Một cửa hàng có hai thùng dầu. Biết số dầu ở thùng thứ nhất là 28 lít dầu, số dầu ở thùng thứ hai là 48 lít dầu. Hỏi cả hai thùng dầu có tất cả bao nhiêu lít dầu?

 • A. 124 lít
 • B. 102 lít
 • C. 92 lít
 • D. 100 lít

Câu 15: Tổng các số a; b; c thỏa mãn là:

 • A. 1161
 • B. −1125
 • C. −1053
 • D. 1089

Câu 16: Một người gửi tiết kiệm 15.000.000 đồng với lãi suất 0, 6% một tháng thì sau một tháng người đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

 • A. 15.090.000 đồng
 • B. 15.080.000 đồng
 • C. 15.085.000 đồng
 • D. 15.100.000 đồng.

Câu 17: Một cửa hàng nhập về 42kg bột mì. Cửa hàng đã bán hết số bột mì đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?

 • A. 12kg
 • B. 18kg
 • C. 25kg
 • D. 30kg

Câu 18: Chọn câu sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Rút gọn phân số ta được kết quả là

 • A. 2000
 • B. 1000
 • C. 100
 • D. 200

Câu 20: Tìm x biết x - = 2 + $\frac{-3}{4}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021