Trắc nghiệm địa lí 12 bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 12 bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là

 • A. Đều có đồng bằng châu thổ với nhiều ô trũng
 • B. Đều có nhiều vũng vịnh thuận lơi cho nuôi trồng thủy sản
 • C. Có thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy sản
 • D. Có mùa đông lạnh

Câu 2: Đây là điểm khác nhau trong sản xuất đậu tương ở Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ có mức độ tập trung cao, Đông Nam Bộ có mức độ tập trung thấp.
 • B. Cả hai đều là những vùng chuyên canh đậu tương có mức độ tập trung số 1 của cả nước.
 • C. Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có xu hướng tăng mạnh trong khi ở Đông Nam Bộ có xu hướng giảm.
 • D. Đông Nam Bộ mới phát triển nên có xu hướng tăng nhanh trong khi Trung du và miền núi có xu hướng chửng lại.

Câu 3: ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng

 • A. Đồng bằng sông Cửu Long
 • B. Duyên hải Nam Trung Bộ
 • C. Đông Nam Bộ
 • D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 4: một trong những lí do khiến vùng đồng bằng sông Cửu Longn hình thành nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản là

 • A. Được nhà nước hỗ trợ toàn bộ
 • B. Hệ thống sông ngòi không bị cạn nước về mùa khô
 • C. Tốc độ đô thị hóa và tăng dân số nhanh
 • D. Có diện tích mặt nước, rừng ngập mặn lớn

Câu 5: Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông hồng đều có

 • A. Mật độ dân số cao
 • B. Trình độ thâm canh cao
 • C. Mùa đông lạnh
 • D. Thế mạnh về các cây chè, sở , hồi

Câu 6: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta

 • A. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất
 • B. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn
 • C. Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp
 • D. Khai thác hợp lí hơn sự đa dạng của điều kiện tự nhiên

Câu 7: Cơ cấu sản phẩm của vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đonạ 1995-2005 có xu hướng?

 • A. Tăng tỉ trọng của lơn và thủy sản nước ngọt
 • B. Giảm tỉ trọng của điều và cao su
 • C. Tăng tỉ trọng của cà phê và cói
 • D. Giảm tỉ trọng của đay và dừa

Câu 8: Vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào

 • A. Nuôi lợn và thủy sản nước ngọt
 • B. Trồng cà phe và đậu tương
 • C. Trồng đay và cói
 • D. Trồng chè và dừa

Câu 9: Đây là đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • A. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi, khí hậu có mùa đông lạnh vừa.
 • B. Đồng bằng hẹp, đất khá màu mỡ, có nhiều vùng biển để nuôi trồng thuỷ sản.
 • C. Đồng bằng lớn, nhiều đất phèn đất mặn, khí hậu có hai mùa mưa, khô đối lập.
 • D. Đồng bằng lớn, đất lúa nước, sông ngòi nhiều, khí hậu có mùa đông lạnh.

Câu 10: Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là:

 • A. Cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
 • B. Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi.
 • C. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.
 • D. Đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá.

Câu 11: Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng lên ở Đồng bằng sông Hồng là:

 • A. Lúa gạo.
 • B. Lợn.
 • C. Đay.
 • D. Đậu tương.

Câu 12: Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có

 • A. Nhiều đất phèn, đất mặn
 • B. Trình độ tham canh cao, sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp
 • C. Thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy hải sản
 • D. Điều kiện giao thông vận tải không thuận lợi

Câu 13: Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

 • A. Lợn.
 • B. Gia cầm.
 • C. Dừa.
 • D. Thuỷ sản.

Câu 14: Loại sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao ở Đồng bằng sông Hồng và khá cao ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng Đồng bằng sông Hồng đang đi xuống, Đồng bằng sông Cửu Long lại đang đi lên là:

 • A. Lúa gạo.
 • B. Lợn.
 • C. Đay.
 • D. Mía.

Câu 15: kinh tế trang trại ở nước ta

 • A. Là một mô hình sản xuất của nền nông nghiệp cổ truyền
 • B. Chỉ tập trung vào trồng cây hàng năm
 • C. Chỉ tập trung vào trồng cây lâu năm
 • D. Phát triển kinh tế hộ gia đình

Câu 16: kinh tế trang trại ở nước ta

 • A. Mới được hình thành và phát triển từ năm 2010
 • B. Góp phần đưa nông nghiệp lên snar xuất hàng hóa
 • C. Chỉ tập trung vào ngành trồng trọt
 • D. Chỉ tập trung vào nuôi trồng thủy sản

Câu 17: Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động:

 • A. Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
 • B. Dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.
 • C. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
 • D. Khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.

Câu 18: Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều

 • A. Thế mạnh về cà phê và cao su
 • B. Ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh
 • C. Trình độ thâm canh cao
 • D. Thế mạnh về nuôi trồng thủy hải sản

Câu 19: Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta hiện nay là:

 • A. Bắc Trung Bộ
 • b. Đồng bằng sông Cửu Long
 • C. Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • D. Đông Nam Bộ

Câu 20: Cây công nghiệp nào sau đây không có ở vùng Tây Nguyên

 • A. Chè
 • B. Hồ tiêu
 • C. Mía
 • D. Cao su
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


Trắc nghiệm địa lí 12 bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (P1)
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021