Trắc nghiệm địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dựa vào bảng 5.1, cho biết số dân châu Á so với các châu lục khác.

 • A. Đông nhất.
 • B. Gấp đôi châu Phi.
 • C. Chiếm 2/3 thế giới.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là

 • A. Trung Quốc
 • B. Thái Lan
 • C. Việt Nam
 • D. Ấn Độ

Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số châu Á đang có xu hướng:

 • A. giảm.
 • B. ngang với mức trung bình thế giới.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Quan sát hình 5.1. cho biết khu vực nào có chủng tộc Môn-gô-lô-it sống đan xen với chủng tộc Ô-xtra-lô-it?

 • A. Bắc Á.
 • B. Đông Á.
 • C. Đông Nam Á.
 • D. Tây Nam Á.

Câu 5: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:

 • A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.
 • B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
 • C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á
 • D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 6: Điểm nào sau đây không đúng với Châu Á ?

 • A. là châu lục có dân số đong nhất thế giới.
 • B. tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.
 • C. có nhiều chủng tộc lớn.
 • D. là nơi ra đời của nhiều tông giáo lớn.

Câu 7: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ở khu vực:

 • A. Tây Nam Á
 • B. Nam Á.
 • C. Trung Á.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào?

 • A. Môn-gô-lô-it.
 • B. Ô-tra-lô-it.
 • C. Ơ-rô-pê-ô-it.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Châu lục nào trên thế giới là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn?

 • A. Châu Âu.
 • B. Châu Á.
 • C. Châu Mĩ.
 • D. Châu Đại Dương.

Câu 10: Địa điểm ra đời của Ki-tô giáo là:

 • A. A-rập Xê-út.
 • B. Pa-le-xtin.
 • C. Ấn Độ.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 11: Hồi giáo là tôn giáo lớn ở:

 • A. Nam Á.
 • B. In-đô-nê-xi-a.
 • C. Ma-lai-xi-a.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là:

 • A. Ơ-rô-pê-ô-it
 • B. Môn-gô-lô-it
 • C. Ô-xtra-lô-it
 • D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 13: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là

 • A. Phật giáo và Ki-tô giáo
 • B. Phật giáo và Ấn Độ giáo
 • C. Ki-tô giáo và Hồi giáo
 • D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á Địa lí 8 trang 16


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021