Trắc nghiệm hóa 11 chương 5: Hidrocacbon no (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 5: HIDROCACBON NO (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở điều kiện và có xúc tác thích hợp, xiclopropan có thể tác dụng với bao nhiêu chất trong các chất sau: Cl, O, dung dịch KMnO$_{4}$, HBr, Br.?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 2: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6.

Câu 3: Monoxicloankan có công thức chung là:

 • A. CH$_{2n}$ ( $n \geq 3$)
 • B. CH$_{2n}$ ( $n \geq 2$)
 • C. CH$_{2n}$ ( $n > 3$)
 • D. CH$_{2n-2}$ ( $ n\geq 3$)

Câu 4: Kết luận nào sau đây là không đúng ?

 • A. Ankađien là những HRC không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi C=C.
 • B. Ankađien có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro.
 • C. Những hợp chất có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.
 • D. Những hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Câu 5: Chỉ ra nội dung đúng?

 • A, Từ xiclohexan có thể điều chế được benzen, còn từ benzen không thể điều chế được xiclohexan
 • B. Tử benzen có thể điều chế được xiclohexan, còn từ xiclohexan không thể điều chế được benzen
 • C. Từ benzen có thể điều chế được xiclohexan và ngược lại
 • D. Không thể điều chế benzen từ xiclohexan và ngược lại

Câu 6: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là :

 • A. Phản ứng tách.
 • B. Phản ứng thế.
 • C. Phản ứng cộng.
 • D. Cả A, B và C.

Câu 7: Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

 • A. 2,2-đimetylbutan
 • B. 2- metylpentan
 • C. hexan
 • D. 2- đimetylpropan

Câu 8: Trong các ankan đồng phân của nhau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

 • A. Đồng phân mạch không nhánh
 • B. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất
 • C. Đồng phân isoankan
 • D. Đồng phân tert-ankan

Câu 9: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?

 • A. Phản ứng thế.
 • B. Phản ứng cộng.
 • C. Phản ứng tách.
 • D. Phản ứng cháy.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí ( trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO và 9,9 gam nước. Thể tích không khí nhỏ nhất cần dùng để đốt hoàn toàn hỗn hợp trên là. ( các khí đo ở đktc)?

 • A. 70 lít
 • B. 78,4 lít
 • C. 84 lít
 • D. 56 lít

Câu 11: Khi cracking một đồng đẳng của pentan chỉ thu được sản phẩm gồm metan và 2-metylpropen (CH=C(CH$_{3})_{2}$), giả thiết rằng sự cắt mạch là tùy ý và không có sự đồng phân hóa. Tên gọi của đồng phân đem dùng là:

 • A. Isopentan
 • B. n-pentan
 • C. Neopentan
 • D. Cả ba đáp án đều đúng

Câu 12: CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan

 • A. C(CH3)3
 • B. CH3CH2CH(CH3)CH3
 • C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3
 • D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Câu 13: Đun hỗn hợp khí A gồm propan và xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây :

 • A. Màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra.
 • B. Màu của dung dịch nhạt dần và có khí thoát ra.
 • C. Màu của dung dịch mất hẳn, không còn khí thoát ra.
 • D. Màu của dung dịch không đổi.

Câu 14: Hai anken có CTPT là CH$_{6}$ và C$_{4}$H$_{8}$ khi phản ứng với HBr thu được 3 sản phẩm, vật hai anken là:

 • A. Propilen và but-1-en
 • B. Propen và but-1-en
 • C. Propen và But-2-en
 • D. Propilen và isobutilen

Câu 15: Cho m metan tác dụng vừa đủ với Br2 vừa đủ chỉ thu được 2 sản phẩm gồm 37,95 gam dẫn xuất X và 36,45 gam chất vô cơ Y. Giá trị của m là:

 • A. 2,4 gam
 • B. 3,2 gam
 • C. 3,6 gam
 • D. 2,5 gam

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm hai ankan cần hết 15,68 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 40,0
 • B. 37,5
 • C. 20,0
 • D. 30,0.

Câu 17: Trộn a mol hỗn hợp A (gồm C2H6, C3H8) và b mol hỗn hợp B (gồm C3H6, C4H8) thu được 0,35 mol hỗn hợp C rồi đem đốt cháy, thu được hiệu số mol H2O và CO2 là 0,2 mol. Giá trị của a và b lần lượt là:

 • A. 0,1 và 0,25
 • B. 0,15 và 0,2
 • C. 0,2 và 0,15
 • D. 0,25 và 0,1

Câu 18: Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện phản ứng đề hidro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm có các ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất phản ứng đề hidro biết rằng tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau?

 • A. 30%
 • B. 50%
 • C. 25%
 • D. 40%

Câu 19: Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một monoxicloankan. Tỉ khối của A đối với hiđro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 g A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 g kết tủa. Công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp A là

 • A. C4H8 và C3H6
 • B. C4H10 và C3H8
 • C. C4H8 và C3H8
 • D. C4H10 và C3H6

Câu 20: Có 2,24 lít hỗn hợp A gồm hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hiđro. Đốt cháy hết A cần 6,944 lít oxi. Sản phẩm cháy cho qua bình (1) đựng P2O5 thấy khối lượng bình (1) tăng 3,96 gam. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức cấu tạo hai anken và % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là

 • A. C3H6, C4H8 và 80%
 • B. C2H4, C3H6 và 80%
 • C. C2H4, C3H6 và 20%
 • D. C3H6, C4H8 và 20%.
Xem đáp án
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021