Trắc nghiệm hoá 9 chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 9 chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một loại đá vôi chứa 80% . Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống (CaO), nếu hiệu suất là 85%? 3

 • A. 308,8 kg.
 • B. 388,8 kg.
 • C. 380,8 kg.
 • D. 448,0 kg

Câu 2: Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

 • A. Làm quỳ tím chuyển đỏ
 • B. Làm quỳ tím chuyển xanh
 • C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.
 • D. Không làm thay đổi màu quỳ tím

Câu 3: Các oxit tác dụng được với nước là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn tạp chất là khí cacbon đioxit () và lưu huỳnh đioxit ($SO_{2}$). Dùng dung dịch nào sau đây để tách được những tạp chất ra khỏi CO?

 • A. Dung dịch HCl
 • B. Dung dịch Ca(OH)
 • C. Dung dịch H SO
 • D. Dung dịch NaCl

Câu 5: Hoà tan 10,95 gam vào 150 gam nước thì được dung dịch bão hoà ở 20 độ C, độ tan của ở nhiệt độ này là:

 • A. 6,3 gam.
 • B. 7,0 gam
 • C. 7,3 gam
 • D. 7,5 gam

Câu 6: Để an toàn khi pha loãng đặc cần thực hiện theo cách:

 • A. rót từng giọt nước vào axit
 • B. rót từng giọt axit vào nước
 • C. cho cả nước và axit vào cùng một lúc
 • D. cả 3 cách trên đều được

Câu 7: Chất nào sau đây tác dụng với axit HCl tạo kết tủa trắng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho a gam sắt vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí hidro ở đktc.Giá trị của a là

 • A. 5,6 gam
 • B. 11,2 gam
 • C. 16,8 gam
 • D. 22,4 gam

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 53,6 gam hỗn hợp A gồm (FeO, CuO) cần dùng vừa đủ 500 ml dung dịch 1,4M (D = 1,2g/ml) thu được dung dịch X. Giả thiết thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Nồng độ phần trăm của muối $FeSO_{4}$ trong dung dịch X là:

 • A. 7,04%
 • B. 6,06%
 • C. 9,30%
 • D. 6,98%

Câu 10: Hiện tượng khi thêm vài giọt dung dịch vào dung dịch $BaCl_{2}$ là:

 • A. Xuất hiện kết tủa hồng
 • B. Xuất hiện kết tủa trắng
 • C. Xuất hiện kết tủa xanh lam
 • D. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ

Câu 11: Từ những chất có sẵn là và $H_{2}O$, có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 12: Cần bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,5M để trung hoà 400 ml hỗn hợp dung dịch axit gồm 0,5M và HCl 1M?

 • A. 1,5 lít
 • B. 0,5 lít
 • C. 1,6 lít
 • D. 1,0 lít

Câu 13: Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

 • A. HCl, NaOH
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Dẫn 22,4 lít khí ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:

 • A. Muối natricacbonat và nước.
 • B. Muối natri hidrocacbonat.
 • C. Muối natricacbonat.
 • D. Muối natrihiđrocacbonat và natricacbonat.

Câu 15: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch , hiện tượng quan sát được là:

 • A. Có kết tủa trắng
 • B. Có khí thoát ra.
 • C. Có kết tủa nâu đỏ
 • D. Kết tủa màu xanh.

Câu 16: Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch ta dùng:

 • A. Quỳ tím
 • B. Dung dịch
 • C. Dung dịch
 • D. Dung dịch KOH

Câu 17: Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần lấy hoà tan vào 200 gam nước là:

 • A. 90 gam.
 • B. 94,12 gam.
 • C. 100 gam.
 • D. 141,18 gam

Câu 18: Cho các oxit bazơ sau: . Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 19: Dẫn 448 ml (đktc) sục vào bình chứa 100 ml dung dịch KOH 0,25M. Khối lượng hai muối tạo thành là

 • A. 0,85 gam và 1,5 gam
 • B. 0,69 gam và 1,7 gam
 • C. 0,85 gam và 1,7 gam
 • D. 0,69 gam và 1,5 gam

Câu 20: Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong là :

 • A. 32,33%
 • B. 31,81%
 • C. 46,67%
 • D. 63,64%
Xem đáp án
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021