Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 17: Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 17: Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bộ Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành trong triều đại nào?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Lê
 • C. Nhà Trần
 • D. Nhà Hồ

Câu 2: Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

 • A. Dân chủ
 • B. Cộng hòa
 • C. Quân chủ
 • D. Quân chủ chuyên chế

Câu 3: Bắt đầu quan hệ với Chăm-pa, củng có vùng biên cương của đất nước. Đó là thời kì nào?

 • A. Nhà Tiền Lê.
 • B. Nhà Hậu Lê.
 • C. Nhà Đinh.
 • D. Nhà Ngô.

Câu 4: Dưới thời kì nào bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh?

 • A. Nhà Lý.
 • B. Nhà Trần.
 • C. Nhà Lê.
 • D. Nhà Đinh.

Câu 5: Quân đội dưới thời Lý - Trần bảo vệ nhà vua và kinh thành được gọi là gì?

 • A. Cấm quân.
 • B. Lộ binh.
 • C. Ngoại binh.
 • D. Kỵ binh.

Câu 6: Cuộc cải cách toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương. Đó là cải cách của:

 • A. Lê Thái Tổ.
 • B. Lê Thánh Tông.
 • C. Lê Nhân Tông.
 • D. Lê Trung Tông.

Câu 7: Người ban hành Bộ Hình thư là ai?

 • A. Lê Thánh Tông.
 • B. Trần Nhân Tông.
 • C. Lý Thánh Tông.
 • D. Lý Nhân Tông.

Câu 8: Cho các dữ kiện:

1. Thời kì nhà Lý.

2. Thời kì nhà Lê.

3. Thời kì nhà Trần

Hãy sắp xêp các dữ kiện trên theo trình tự thời gian:

 • A. 2, 3, 1.
 • B. 2, 1, 3
 • C. 3, 2, 1
 • D. 3, 1, 2

Câu 9: Cho các sự kiện:

1. Chính quyền Trung ương có 3 ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban.

2. Chia nước thành 10 đạo.

3. Tổ chức quân đội theo chế độ “Ngụ binh ư nông”.

Đó là tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời:

 • A. nhà Lê.
 • B. Đinh, Tiền Lê.
 • C. nhà Lý.
 • D. nhà Trần

Câu 10: Chính quyền Trung ương có ba ban: Ban văn, Ban võ, Tăng ban. Đây là nhà nước quân chủ sơ khai. Đó là tổ chức bộ máy nhà nước của:

 • A. nhà Đinh - Tiền Lê.
 • B. nhà Lê.
 • C. nhà Lý.
 • D. nhà Trần.

Câu 11: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt tên nước là gì?

 • A. Năm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
 • B. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt.
 • C. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Cô Việt.
 • D. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt.

Câu 12: Thời Lý - Trần - Hồ, quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào?

 • A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để giữ vững biên cương.
 • B. Giữ lệ thân phục, nộp triều cống đều đặn.
 • C. Giữ lệ thân phục, nộp triều công đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.
 • D. Hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi.

Câu 13: Tên nước Đại Việt có từ thời vua nào của nhà Lý?

 • A. Vua Lý Thái Tổ.
 • B. Vua Lý Thái Tông.
 • C. Vua Lý Thánh Tông.
 • D. Vua Lý Nhân Tông.

Câu 14: Ban hành Bộ Hình thư, đổi tên nước ta thành Đại Việt. Đó là các việc làm dưới thời:

 • A. nhà Đinh, Tiền Lê.
 • B. nhà Lý.
 • C. nhà Trần.
 • D. nhà Hậu Lê.

Câu 15: Quốc hiệu Đại Cồ Việt được đặt vào năm nào?

 • A. Năm 939
 • B. Năm 965
 • C. Năm 968
 • D. Năm 980

Câu 16: Tổ chức quân đội dưới thời Lý - Trần có cấm binh và lộ binh. Cấm binh thực hiện nhiệm vụ:

 • A. bảo vệ vua và kinh thành.
 • B. canh phòng các lộ. phủ.
 • C. bảo vệ nhà nước phong kiến.
 • D. bảo vệ biên cương của đất nước.

Câu 17: Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

 • A. Hình Luật
 • B. Quốc triều hình luật
 • C. Hình thư
 • D. Hoàng Việt luật lệ

Câu 18: Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là

 • A. Ngô Quyền
 • B. Đinh Tiên Hoàng
 • C. Lê Hoàn
 • D. Lý Công Uẩn

Câu 19: Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

 • A. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Hộ, Lại, Lễ
 • B. Hai ban: văn ban và võ ban
 • C. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban
 • D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính

Câu 20: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?

 • A. Triều Lý
 • B. Triều Trần
 • C. Triều Lê sơ
 • D. Triều Nguyễn
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 17: Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 17: Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (P2)
 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021