Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Việc nêu khẩu hiệu thành lập “Chính phủ Cộng hoà Dân chủ” là khẩu hiệu của Nghị quyết nào trong thời kì cách mạng 1939 - 1945?

 • A. Hội nghị Trung ương Đảng lần 6.
 • B. Hội nghị Trung ương Đảng lần 8.
 • C. Hội nghị quân Sự Bắc Kì
 • D. Tất cả đều sai

Câu 2: Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ cơ bản là

 • A. Chỉ huy các chiến khu mật miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về quân sự.
 • B. Thành lập Việt Nam giải phóng quân.
 • C. Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.
 • D. Chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" của Tổng bộ Việt Minh.

Câu 3: Nguyên nhân chung làm cho ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương bị thất bại?

 • A. Quần chúng chưa tham gia vào khởi nghĩa và binh biến.
 • B. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tổ chức và chuẩn bị đầy đủ.
 • C. Lực lượng vũ trang còn non yếu.
 • D. Lệnh tạm hoãn khỡi nghĩa về không kịp.

Câu 4: Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam ?

 • A. Chính sách "Kinh tế thời chiến".
 • B. Chính sách "Thuộc địa thời chiến".
 • C. Chính sách "Kinh tế chỉ huy".
 • D. Chính sách "Kinh tế mới".

Câu 5: Đội Cứu quốc quân ra đời là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang nào?

 • A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ.
 • B. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
 • C. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam Giải phóng quân.
 • D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên.

Câu 6: Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp - Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944 – 1945?

 • A, Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là nông dân.
 • B. Trong tông số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là công nhân.
 • C. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là thợ thủ công.
 • D. Trong tổng số gần 2 triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là thợ mỏ.

Câu 7: Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người ở miền Bắc chết trong mấy tháng đầu năm 1945:

 • A. Nhật bắt nhân dân ta nhỏ lúa trồng đay.
 • B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta
 • C. Thu mua thực phẩm chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt
 • D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét nhân dân ta cung đốn cho Nhật

Câu 8: Từ tháng 6 - 1941, ai là người giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương ?

 • A. Võ Văn Tần.
 • B. Trường Chinh.
 • C. Phan Đăng Lưu.
 • D. Hà Huy Tập.

Câu 9: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tổ chức tại đâu?

 • A. Pắc Bó (Cao Bằng).
 • B. Bắc Cạn.
 • C. Bắc Sơn (Lạng Sơn).
 • D. Tân Trào (Tuyên Quang).

Câu 10: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tổ chức trong khoảng thời gian nào?

 • A. Từ ngày 10 đến 15 - 5 - 1941.
 • B. Từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1941.
 • C. Từ ngày 10 đến 25 - 5 - 1941.
 • D. Từ ngày 10 đến 29 – 5 - 1941.

Câu 11: Trong phong trào xây dựng mặt trận Việt Minh, tỉnh nào là “Tỉnh hoàn toàn” đầu tiên ?

 • A. Bắc Giang.
 • B. Tuyên Quang.
 • C. Cao Bằng.
 • D. Lạng Sơn.

Câu 12: Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam có tên gọi là gì?

 • A. Đội du kích Bắc sơn.
 • B. Đội du kích Ba Tơ.
 • C. Đội du kích Võ Nhai.
 • D. Đội du kích Đình Bảng.

Câu 13: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên được xây dựng ở đâu ?

 • A. Bắc Sơn - Võ Nhai.
 • B. Bắc Bó.
 • C. Tân Trào.
 • D. Vũ Lăng.

Câu 14: Đội du kích Bắc Sơn - Vũ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành:

 • A. Việt Nam Giải phóng quân.
 • B. Cứu quốc quân. .
 • C. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
 • D. Quân đội nhân dân.

Câu 15: Ý nghĩa chung của ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là gì?

 • A. Giáng một đòn phủ đầu chí tử vào thực dân Pháp đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo phát xít Nhật.
 • B. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang.
 • C. Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 16: Trình bảy xuất xứ của đoạn văn sau đây: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh đổ bọn để quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi, lửa nóng”.

 • A. Trong thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước.
 • B. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.
 • C. Trong lời hịch của Mặt trận Việt Minh.
 • D. Trong Quân lệnh số 1 của Mặt trận Việt Minh.

Câu 17: Trong các thời điểm sau đây, thời điểm nào là ngày bùng nổ khởi nghĩa Bắc Sơn?

 • A. Ngày 22 / 9/ 1940.
 • B. Ngày 27/ 9/ 1940.
 • C. Ngày 23/11/ 1940.
 • D. Ngày 20/10/ 1940.

Câu 18: Nguyên nhân khác nhau của khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa Nam Kì là gì?

 • A. Mâu thuẫn sâu sắc giữa dân tộc ta với để quốc Pháp và phát xít Nhật.
 • B. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp bị bắt làm bia đỡ đạn ở mặt trận Thái Lan.
 • C. Pháp đầu hàng Nhật khi Nhật vào Đông Dương.
 • D. Câu B và câu C đúng.

Câu 19: Hiệp ước Phòng thủ chung Đông Dương (23 - 7 - 1941) được kí giữa Pháp và Nhật thừa nhận:

 • A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt.
 • B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.
 • C. Nhật có quyền sử dụng tắt cá các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự.
 • D. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật.

Câu 20: Tình hình thế giới trong tháng 6 / 1941 diễn ra như thể nào?

 • A. Chiến tranh thế giới bùng nổ.
 • B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô.
 • C. Phát xít Đức tân công Pháp.
 • D. Phát xít Đức tân công Bỉ, Hà Lan.

Câu 21: Khẩu hiệu “Đánh đuôi Nhật - Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong:

 • A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (ngày 9 / 3 / 1945).
 • B. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
 • C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ ngày 13 đến ngày 15/ 8 /1945)
 • D. Đại hội quốc dân Tân Trào.

Câu 22: Với “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” giữa Pháp và Nhật kí vào ngày 23/ 7 / 1941, Pháp đã thừa nhận cho Nhật có quyền gì ở Đông Dương?

 • A. Có quyền chỉ huy kinh tế.
 • B. Có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.
 • C. Có quyền độc chiếm ba sân bay Cát Bi, Gia Lâm, Phủ Lạng Thương.
 • D. Có quyên đưa 6000 quân đóng ở phía Bắc sông Hồng.

Câu 23: Vì sao Hội nghị Trung ương Đẳng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945

 • A. Chủ trương giương cao ngọn cỜ giải phóng dân tộc.
 • B. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6.
 • C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.

Câu 24: Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng mình vào Việt Nam. Đó là nội dung được thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

 • A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.
 • B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (từ ngày 13 đên 15 / 8 / 1943)
 • C. Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào.
 • D. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9/ 3 /1945.

Câu 25: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

 • A. Đấu tranh vũ trang
 • B. Đấu tranh bạo lực.
 • C. Đấu tranh chính trị.
 • D. Đấu tranh ngoại giao.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (P3) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (P1)
 • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 12