Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các quốc gia cổ đại trong lịch sử loài người xuất hiện sớm nhất ở:

 • A. Ai Cập, Rô-ma, Ấn Độ, Trung Quốc.
 • B. Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập.
 • C. Hi lạp, Rô-ma, Ấn Độ, Lưỡng Hà.
 • D. Hi Lạp, Rô-ma, Ấn Độ, Ai Cập.

Câu 2: Các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm ở phương Đông vì:

 • A. nhờ đất đai màu mỡ.
 • B. điều kiện tự nhiên thuận lợi.
 • C. sớm sử dụng công cụ bằng sắt.
 • D. khí hậu thuận lợi.

Câu 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên

 • A. lưu vực các con sông lớn
 • B. các vùng sa mạc lớn
 • C. lưu vực các con sông nhỏ
 • D. vùng ven biển

Câu 4: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?

 • A. Qúy tộc
 • B. Nông dân công xã
 • C. Nô lệ
 • D. Nô tỳ

Câu 5: Đặc điểm của các quốc gia cổ đại Phương Đông là:

 • A. hình thành trên bán đảo.
 • B. hình thành trên các châu thổ các con sông lớn.
 • C. lấy nông nghiệp làm cơ sở kinh tế chủ yếu.
 • D. câu B và C đúng.

Câu 6: Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?

 • A. Cuối thiên niên kỷ thứ IV
 • B. Cuối thiên niên kỷ thứ V
 • C. Cuối thiên niên kỷ thứ III
 • D. Cuối thiên niên kỷ thứ I

Câu 7: Công việc đã khiến cho con người ở các quốc gia cổ đại phương Đông gắn bó và ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã là:

 • A. buôn bán
 • B. trị thủy và trồng lúa
 • C. chăn nuôi
 • D. làm nghề thủ công nghiệp

Câu 8: Vua được gọi là Pharaong ở

 • A. Ấn Độ
 • B. Lưỡng Hà
 • C. Hi Lạp
 • D. Ai Cập

Câu 9: Ngành sản xuất phải triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là:

 • A. nông nghiệp
 • B. công nghiệp
 • C. thương nghiệp
 • D. thủ công nghiệp

Câu 10: Xã hội cổ đại phương Đông có:

 • A. hai tầng lớp
 • B. ba tầng lớp
 • C. bốn tầng lớp
 • D. năm tầng lớp

Câu 11: Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực dòng sông:

 • A. sông Nin
 • B. sông Hằng
 • C. sông Ấn
 • D. sông Hoàng Hà

Câu 12: Đơn vị kinh tế chủ yếu ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

 • A. lãnh địa
 • B. công xã
 • C. làng
 • D. thành thị

Câu 13: Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào?

 • A. Ai Cập
 • B. Lưỡng Hà
 • C. Hi Lạp
 • D. Rô-ma

Câu 14: Phần trên của bia đá khắc bộ luật Ham-mu-ra-bi khắc hình

 • A. Vua Ham – mu – ra –bi.
 • B. Thần Sa-mát
 • C. Thần Mặt trăng
 • D. Chiếc cân

Câu 15: Các quốc gia cổ đại trong lịch sử loài người xuất hiện sớm nhất ở:

 • A. Châu Phi và châu Âu
 • B. phương Đông và Bắc Phi
 • C. phương Tây và Bắc Phi
 • D. cả phương Đông và phương Tây
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông


 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021