Trắc nghiệm sinh học 9 bài 50: Hệ sinh thái

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 50: Hệ sinh thái. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Lưới thức ăn là:

 • A. Gồm một chuỗi thức ăn
 • B. Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ sinh dưỡng với nhau
 • C. Gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung
 • D. Gồm ít nhất là 1 chuỗi thức ăn trở lên

Câu 2: Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là 1 hệ sinh thái?

 • A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái.
 • B. Vì thành phần chính là nước.
 • C. Vì nó chứa nhiều động vật thủy sinh.
 • D. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật.

Câu 3: Câu nào sau đây là không đúng?

 • A. Hệ sinh thái là 1 cấu trúc hoàn chỉnh của tự nhiên, là 1 hệ thống mở tự điều chỉnh
 • B. Hệ sinh thái là sự thống nhất của quần xã sinh vật với môi trường mà nó tồn tại
 • C. Các hệ sinh thái nhân tạo có nguồn gốc tự nhiên
 • D. Các hệ sinh thái nhân tạo do con người tạo ra và phục vụ cho mục đích của con người

Câu 4: Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

 • A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ
 • B. sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh vật phân giải
 • C. sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải
 • D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải

Câu 5: Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:

 • A. Sinh vật phân giải
 • B. Sinh vật phân giải và sinh vật tiêu thụ
 • C. Sinh vật sản xuất
 • D. Sinh vật phân giải và sinh vật sản xuất

Câu 6: Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

 • A. Vi khuẩn, nấm và động vật ăn cỏ
 • B. Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt
 • C. Động vật ăn thịt và cây xanh
 • D. Vi khuẩn và cây xanh

Câu 7: Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

 • A. Tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp
 • B. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ
 • C. Phân giải xác động vật và thực vật
 • D. Không tự tổng hợp chất hữu cơ

Câu 8: Cho sơ đồ lưới thức ăn sau đây:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

 • A. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn
 • B. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn
 • C. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích
 • D. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn

Câu 9: Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

 • A. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải
 • B. dinh dưỡng
 • C. động vật ăn thịt và con mồi
 • D. giữa thực vật với động vật

Câu 10: Hãy chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

 • A. Sinh vật sản xuất luôn sử dụng sinh tiêu thụ làm thức ăn
 • B. Sinh vật phân giải luôn là nguồn thức ăn của sinh vật tiêu thụ
 • C. Chất hữu cơ do sinh vật sản xuất tổng hợp được là nguồn thức ăn cho các dạng sinh vật trong hệ sinh thái
 • D. Vi khuẩn và nấm không phải là sinh vật phân giải

Câu 11: Khi nói về hệ sinh thái, nhận định nào sau đây sai?

 • A. Hệ sinh thái là 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định
 • B. Một giọt nước ao cũng được coi là 1 hệ sinh thái
 • C. Ở hệ sinh thái nhân tạo, con người không phải thường xuyên bổ sung thêm cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng để nâng cao năng suất của hệ
 • D. Một hệ sinh thái gồm hai thành phần cấu trúc là thành phần vô sinh và quần xả sinh vật.

Câu 12: Cho các phát biểu sau về hệ sinh thái:

 1. Trong hệ sinh thái, sinh vật sản xuất là nhóm có khả năng truyền năng lượng từ quần xã đến môi trường vô sinh
 2. Bất ki sự gắn kết nào giữa các sinh vật với sinh cảnh đủ để tạo thành một chu trình sinh học hoàn chỉnh đều được xem là một hệ sinh thái
 3. Trong hệ sinh thái, sinh vật phân giải gồm chủ yếu các loài sống dị dưỡng như vi khuẩn, nấm và 1 số vi sinh vật hóa tự dưỡng
 4. Hệ sinh thái tự nhiên thường có tính ổn định cao hơn nhưng thành phần loài kém đa dạng hơn hệ sinh thái nhân tạo

Số phát biểu đúng là:

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3

Câu 13: Sinh vật nào sau đây luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?

 • A. Cây xanh và động vật ăn thịt
 • B. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ
 • C. Động vật ăn thịt, vi khuẩn và nấm
 • D. Cây xanh, vi khuẩn và nấm

Câu 14: Hãy chọn câu trả lời đúng về trật tự của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn?

 • A. Sinh vật phân giải Sinh vật tiêu thụ Sinh vật sản xuất
 • B. Sinh vật tiêu thụ Sinh vật sản xuất Sinh vật phân giải
 • C. Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Sinh vật phân giải
 • D. Sinh vật phân giải Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 50 sinh 9: Hệ sinh thái


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021