Trắc nghiệm sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Nội dung nào sau đây sai?

 • A. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử.
 • B. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử.
 • C. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con.
 • D. Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ với trứng tạo hợp tử.

Câu 2: Bản chất của thụ tinh là gì?

 • A. Sự kết hợp của 2 bộ phận nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội
 • B. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội
 • C. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội
 • D. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

Câu 3: Ở ruồi giấm(2n=8). Một tế bào sinh trứng thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Cho các nhận xét sau

 1. Ở kì giữa của quá trình giảm phân I có 8 nhiễm sắc thể kép.
 2. Ở kì sau của quá trình giảm phân I có 16 crômatit.
 3. Ở kì sau của quá trình giảm phân I có 16 tâm động.
 4. Ở kì cuối của quá trình giảm phân I, lúc tế bào đang phân chia có 16 nhiễm sắc thể đơn.
 5. Ở kì đầu của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 nhiễm sắc thể kép.
 6. Ở kì giữa của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 16 crômatit.
 7. Ở kì sau của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 tâm động.

Số ý đúng là:

 • A. 3.
 • B. 4.
 • C. 5.
 • D. 6

Câu 4: Ở người sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai?

 • A. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + Y với trứng 22A + X để tạo hợp tử 44A + XY
 • B. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + X với trứng 22A + X để tạo hợp tử 44A + XX
 • C. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + Y với trứng 22A + Y để tạo hợp tử 44A + YY
 • D. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + X với trứng 22A + Y để tạo hợp tử 44A + XY

Câu 5: Giao tử là:

 • A. Tế bào dinh dục đơn bội.
 • B. Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín.
 • C. Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6: Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì :

 • A. Bằng nhau
 • B. Bằng 2 lần
 • C. Bằng 4 lần
 • D. Giảm một nửa

Câu 7: Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là:

 • A. Nguyên phân
 • B. Giảm phân
 • C. Thụ tinh
 • D. Nguyên phân và giảm phân

Câu 8: Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là:

 • A. 10 và 192.
 • B. 8 và 128.
 • C. 4 và 64.
 • D. 12 và 192.

Câu 9: Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa

 • A. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
 • B. Nguyên phân và giảm phân.
 • C. Giảm phân và thụ tinh.
 • D. Nguyên phân và thụ tinh.

Câu 10: Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:

 • A. 1 trứng và 3 thể cực
 • B. 4 trứng
 • C. 3 trứng và 1 thể cực
 • D. 4 thể cực

Câu 11: Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật, từ mỗi noãn bào bậc 1:

 • A. Nguyên phân cho 2 noãn bào bậc 2
 • B. Giảm phân cho 2 noãn bào bậc 2 và trứng
 • C. Giảm phân cho 3 thể cực và 1 tế bào trứng
 • D. Nguyên phân cho 3 thể cực

Câu 12: Hợp tử được tạo nên từ:

 • A. 1 trứng và 1 tinh trùng
 • B. 1 trứng và 2 tinh trùng
 • C. 2 trứng và 1 tinh trùng
 • D. 1 trứng và 3 tinh trùng

Câu 13: Sự quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì?

 • A. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực và một giao tử cái
 • B. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội
 • C. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
 • D. Sự tạo thành hợp tử

Câu 14: Nội dung nào sau đây sai về quá trình thụ tinh?

 • A. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử
 • B. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử
 • C. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con
 • D. Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tinh với trứng tạo hợp tử

Câu 15: Sự kiện quan trọng nhất trong thụ tinh về mặt di truyền là:

 • A. kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực với một giao tử cái
 • B. kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội
 • C. tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái
 • D. tạo thành hợp tử
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11 sinh 9: Phát sinh giao tử và thụ tinh


 • 74 lượt xem