Trắc nghiệm sinh học 9 bài 31: Công nghệ tế bào

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 31: Công nghệ tế bào. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Công nghệ tế bào là:

 • A. Kích thích sự sinh trưởng của tế bào trong cơ thể sống.

 • B. Dùng hoocmon điều khiển sự sinh sản của cơ thể.

 • C. Nuôi cấy tế bào và mô trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
 • D. Dùng hoá chất để kìm hãm sự nguyên phân của tế bào.

Câu 2: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp :

 • A. nuôi cấy hạt phấn, lai xoma
 • B. cấy truyền phôi
 • C. chuyển gen từ vi khuẩn
 • D. nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo

Câu 3: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

 • A. Nuôi cấy hạt phấn.
 • B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.

 • C. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

 • D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.

Câu 4: Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là:

 • A. mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó
 • B. thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên
 • C. được sinh ra từ một tế bào xôma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục
 • D. có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân

Câu 5: Cừu Đôly được tạo nên từ nhân bản vô tính mang đặc điểm giống với :

 • A. cừu cho nhân
 • B. Cừu cho trứng
 • C. cừu cho nhân và cho trứng
 • D. cừu mẹ

Câu 6: Kĩ thuật nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

 • A. Nuôi cấy hạt phấn
 • B. Nuôi cấy mô tế bào
 • C. Cấy truyền phôi
 • D. Nhân bản vô tính

Câu 7: Bảng dưới đây cho ta biết 1 số thông tin về tạo giống bằng công nghệ tế bào:

Cột ACột B
1. Nuôi cấy hạt phấna) Tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen
2. Lấy tế bào sinh dưỡngb) Cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai
3. Nuôi cấy mô tế bàoc) Cần xử lí chất consixin gây lưỡng bội hóa tạo cây lưỡng bội
4. Cấy truyền phôid) Kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi

Trong các phương án dưới đây, phương án nào có tổ hợp ghép đôi đúng?

 • A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
 • B. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d
 • C. 1-c, 2-a, 3-c, 4-d
 • D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

Câu 8: Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có sử dụng hóa chất consixin?

 • A. Nuối cấy mô tế bào và lai tế bào sinh dưỡng
 • B. Nuối cấy mô tế bào và nuôi cấy hạt phấn
 • C. Nuôi cấy hạt phấn và lai tế bào sinh dưỡng
 • D. Nuối cấy mô tế bào

Câu 9: Khi nói về tạo giống bằng công nghệ tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
 2. Khi nuối cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành các dòng tế bào đơn bội.
 3. Consixin là hóa chất có hiệu quả rất cao trong việc gây đột biến đa bội.
 4. Trong lai tế bào, người ta nuôi cấy 2 dòng tế bào sinh dục khác loài.
 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1

Câu 10: Khi nói về công nghệ tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Nuôi cấy và lưỡng bội hóa hạt phấn có thể tạo ra đời con có kiểu hình khác cây mẹ.
 • B. Lai 2 tế bào trần cùng loại tạo ra thể song nhị bộ.
 • C. Nuôi cấy mô tế bào để tạo ra quần thể cây trông có kiểu gen đa dạng.
 • D. Cây truyền phôi ở động vật chỉ cần sử dụng 1 cá thể cái để nuôi phôi.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 31 sinh 9: Công nghệ tế bào


 • 27 lượt xem