Trắc nghiệm sinh học 9 bài 23: Đột biến số lượng NST

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 23: Đột biến số lượng NST. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đột biến số lượng NST bao gồm:

 • A. Lặp đoạn và đảo đoạn NST

 • B. Đột biến dị bội và chuyển đoạn NST

 • C. Đột biến đa bội và mất đoạn NST

 • D. Đột biến đa bội và đột biến dị bội trên NST

Câu 2: Cơ chế phát sinh thể dị bội là do sự phân li không bình thường của một số cặp NST trong giảm phân, tạo nên:

 • A. Giao tử có 3 NST hoặc không có NST nào của cặp tương đồng

 • B. Giao tử có 2 NST hoặc không có NST nào của cặp tương đồng
 • C. Hai giao tử đều có 1 NST của cặp tương đồng

 • D. Hai giao tử đều không có NST nào của cặp tương đồng

Câu 3: Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở:

 • A. Toàn bộ các cặp NST trong tế bào

 • B. Ở một hay một số cặp NST nào đó trong tế bào
 • C. Chỉ xảy ra ở NST giới tính

 • D. Chỉ xảy ra ở NST thường

Câu 4: Thể dị bội gồm dạng nào?

 • A. Dạng 2n- 2

 • B. Dạng 2n- 1

 • C. Dạng 2n + 1

 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 5: Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng:

 • A. Thừa 2 NST ở một cặp tương đồng nào đó

 • B. Thừa 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó

 • C. Thiếu 2 NST ở một cặp tương đồng nào đó

 • D. Thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó

Câu 6: Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

 • A. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 3 chiếc

 • B. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 1 chiếc

 • C. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 2 chiếc

 • D. Có một cặp NST nào đó có 3 chiếc, các cặp còn lại đều có 2 chiếc

Câu 7: Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào:

 • A. Không còn chứa bất kì NST nào

 • B. Không có NST giới tính, chỉ có NST thường

 • C. Không có NST thường, chỉ có NST giới tính

 • D. Thiểu hẳn một cặp NST nào đó

Câu 8: Thể dị bội có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

 • A. Ruồi giấm

 • B. Đậu Hà Lan

 • C. Người

 • D. Cả 3 loài nêu trên

Câu 9: Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở:

 • A. Chỉ có NST giới tính

 • B. Chỉ có ở các NST thường

 • C. Cả ở NST thường và NST giới tính
 • D. Không tìm thấy thể dị bội ở người

Câu 10: Thể 3 nhiễm (2n+ 1= 25) có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

 • A. Lúa nước

 • B. Cà độc dược

 • C. Cà chua

 • D. Cả 3 loài nêu trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 23 sinh 9: Đột biến số lượng NST


 • 59 lượt xem