Trắc nghiệm sinh học 9 bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Biểu hiện của thoái hoá giống là:

 • A. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng

 • B. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ

 • C. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên

 • D. Con lai có sức sống kém dần

Câu 2: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống:

 • A. Các cá thể có sức sống kém dần

 • B. Sinh trưởng kém, phát triển chậm

 • C. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường
 • D. Nhiều bệnh tật xuất hiện

Câu 3: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

 • A. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau

 • B. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây

 • C. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau
 • D.Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau

Câu 4: Giao phối cận huyết là:

 • A. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ

 • B. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen

 • C. Giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau

 • D. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

Câu 5: Hiện tượng dưới đây xuất hiện do giao phối gần là:

 • A. Con ở đời F1 luôn có các đặc điểm tốt

 • B. Con luôn có nguồn gen tốt của bố mẹ

 • C. Xuất hiện quái thái, dị tật ở con

 • D. Con thường sinh trưởng tốt hơn bố mẹ

Câu 6: Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ sau nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là:

 • A. Có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường

 • B. Con cháu xuất hiện ngày càng đông, có nhiều kiểu gen, kiểu hình

 • C. Cho năng suất cao hơn thế hệ trước

 • D. Sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ tính trạng xấu

Câu 7: Hiện tượng không xuất hiện khi cho vật nuôi giao phối cận huyết là:

 • A. Sức sinh sản ở thế hệ sau giảm

 • B. Con cháu xuất hiện các đặc điểm ưu thế so với bố mẹ
 • C. Xuất hiện quái thai, dị hình

 • D. Tạo ra nhiều kiểu gen mới trong bầy, đàn.

Câu 8: Tại sao ở một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt và ở động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa?

 • A. Vì chúng có những gen đặc biệt có khả năng kìm hãm tác hại của những cặp gen lặn gây hại

 • B. Vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng
 • C. Vì chúng có những gen gây hại đã làm mất khả năng hình thành hợp tử

 • D. Vì chúng là những loài sinh vật đặc biệt không chịu sự chi phối của các quy luật di truyền

Câu 9: Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là:

 • A. Giảm tỉ lệ thể dị hợp và tăng tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể
 • B. Sự đa dạng về kểu gen trong quần thể

 • C. Sự đa dạng về kiểu hình trong quần thể

 • D. Làm tăng khả năng xuất hiện đột biến gen

Câu 10: Thoái hoá giống dẫn đến thế hệ sau có biểu hiện:

 • A. Sức sống kém dần

 • B. Sinh trưởng và phát triển chậm, chống chịu kém

 • C. Nhiều tính trạng xấu, có hại bộc lộ

 • D. Tất cả các biểu hiện nói trên

Câu 11: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống là:

 • A. Giao phối xảy ra ở thực vật

 • B. Giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

 • C. Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật
 • D. Lai giữa dòng thuần chủng khác nhau

Câu 12: Tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống vì:

 • A. Để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng
 • B. Tạo ra giống mới để góp phần phát triển chăn nuôi và trồng trọt

 • C. Là một biện pháp quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi và trồng trọt

 • D. Tạo ra nhiều biến dị và tổ hợp đột biến mới

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 34 sinh 9: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần


 • 80 lượt xem