Trắc nghiệm sinh học 9 bài 15: ADN

 • 2 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 15: ADN. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của ADN là:

 • A. Là một bào quan trong tế bào

 • B. Chỉ có ở động vật, không có ở thực vật

 • C. Đại phân tử, có kích thước và khối lượng lớn
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Tại sao ADN được xem là cơ sở vật chất di truyền ở cấp phân tử?

 • A. ADN có khả năng tự sao theo đúng khuôn mẫu
 • B. ADN có trình tự các cặp nucleotit đặc trưng cho loài
 • C. Số lượng và khối lượng ADN không thay đổi qua giảm phân và thụ tinh
 • D. Cả A và B

Câu 3: Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

 • A. A, U, G, X

 • B. A, T, G, X
 • C. A, D, R, T

 • D. U, R, D, X

Câu 4: Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:

 • A. C, H, O, Na, S

 • B. C, H, O, N, P
 • C. C, H, O, P

 • D. C, H, N, P, Mg

Câu 5: Chức năng của ADN là:

 • A. Mang thông tin di truyền
 • B. Giúp trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
 • C. Truyền thông tin di truyền
 • D. Mang và truyền thông tin di truyền

Câu 6: Đơn vị cấu tạo nên ADN là:

 • A. Axit ribônuclêic

 • B. Axit đêôxiribônuclêic

 • C. Axit amin

 • D. Nuclêôtit

Câu 7: Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là:

 • A. Menđen

 • B. Oatxơn và Cric
 • C. Moocgan

 • D. Menđen và Moocgan

Câu 8: Chiều xoắn của phân tử ADN là:

 • A. Chiều từ trái sang phải
 • B. Chiều từ phải qua trái

 • C. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ

 • D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau

Câu 9: Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng:

 • A. 10 Å và 34 Å
 • B. 34 Å và 10 Å

 • C. 3,4 Å và 34 Å

 • D. 3,4 Å và 10 Å

Câu 10: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này.

 • A. 35%
 • B. 15%

 • C. 20%

 • D. 25%

Câu 11: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

 • A. 1200 nuclêôtit

 • B. 2400 nuclêôtit
 • C. 3600 nuclêôtit.

 • D. 3120 nuclêôtit.

Câu 12: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E.coli này sang môi trường chỉ có N$^{14}$ thì mỗi tế bào vi khuẩn E.coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N$^{14}$ ?

 • A. 8

 • B. 32

 • C. 30
 • D. 16

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15 sinh 9: ADN


 • 64 lượt xem