Trắc nghiệm sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Định luật Menđen 1 còn gọi là định luật .........; tính trạng được biểu hiện ở F là tính trạng .......; tính trạng kia không biểu hiện được gọi là tính trạng........

 • A. Đồng tính; trung gian; lặn
 • B. Phân tính; trội; lặn
 • C. Đồng tính; trội; lặn
 • D. Phân tính; trung gian; trội hoặc lặn

Câu 2: Điểm giống nhau trong kết quả lai một tính trạng trong trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:

 • A. kiểu gen và kiểu hình F1.

 • B. kiểu gen và kiểu hình F2.

 • C. kiểu gen F1 và F2.

 • D. kiểu hình F1 và F2.

Câu 3: Kiểu hình là gì?

 • A. Là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể
 • B. Là hình dạng của cơ thể
 • C. Là tổ hợp các tính trạng của cơ thể
 • D. Là hình thái kiểu cách của một con người

Câu 4: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F sẽ như thế nào?

 • A. 100% cây hạt vàng
 • B. 1 hạt vàng : 3 hạt xanh
 • C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh
 • D. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh

Câu 5: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F như thế nào?

 • A. 3 lông ngắn : 1 lông dài
 • B. Toàn lông ngắn
 • C. Toàn lông dài
 • D. 1 lông ngắn : 1 lông dài

Câu 6: Tính trạng do 1 cặp alen quy định có quan hệ trội – lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở F2 được biểu hiện như thế nào?

 • A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.
 • B. 2 trội : 1 trung gian : 2 lặn.

 • C. 3 trội : 1 lặn.

 • D. 100% trung gian.

Câu 7: Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do:

 • A. một nhân tố di truyền quy định
 • B. một cặp nhân tố di truyền quy định
 • C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định
 • D. Hai cặp nhân tố di truyền quy định

Câu 8: Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định:

 • A. tính trạng nào đó đang được nghiên cứu
 • B. các tính trạng của sinh vật
 • C. các đặc điểm về hình thái, cấu tạo của một cơ thể
 • D. các đặc điểm về tâm sinh lí của một cơ thể

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ý nghĩa của tương quan trội lặn

 • A. Tương quan trội lặn khá phổ biến trên cơ thể sinh vật.
 • B. Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, các tính trạng lặn là các tính trạng xấu.
 • C. Thông thường các tính trạng đều là các tính trạng tốt.
 • D. Trong sản xuất, người ta phải chọn vật nuôi, cây trồng thuần chủng để làm giống.

Câu 10: Kết quả thựC nghiệm tỉ lệ 1 : 2 : 1 về kiểu gen luôn đi đôi với tỉ lệ 3 : 1 về kiểu hình khẳng định điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng?

 • A. Mỗi cá thể đời P cho 1 loại giao tử mang alen kháC nhau.

 • B. Mỗi cá thể đời F1 cho 1 loại giao tử mang alen khác nhau.
 • C. Cá thể lai F1 cho 2 loại giao tử kháC nhau với tỉ lệ 3 : 1.

 • D. Thể đồng hợp cho 1 loại giao tử, thể dị hợp cho 2 loại giao tử có tỉ lệ 1 : 1.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3 sinh 9: Lai một cặp tính trạng tiếp theo


 • 75 lượt xem