Giải bài 3 sinh 9: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

  • 1 Đánh giá

Bổ sung những trường hợp trong quá trình thực hiện thí nghiệm của Menden.

I. Lý thuyết

3. Lai phân tích:

  • Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (hay không thuần chủng).
  • Sơ đồ lai:

P: AA x aa

G: A a

F1: Aa

P: Aa x aa

G: A,a a

F1: 1Aa: 1aa

4. Ý nghĩa của tương quan trội - lặn

  • Tương quan trội lặn khá phổ biến trên cơ thể sinh vật.
  • Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, các tính trạng lặn là các tính trạng xấu.
  • Trong sản xuất, người ta phải chọn vật nuôi, cây trồng thuần chủng để làm giống.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3:

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn

Đặc điểmTrội hoàn toànTrội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)
Tỉ lệ kiểu hình ở F2
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 13 - sgk Sinh học 9

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a. toàn quả vàng

b. toàn quả đỏ

c. tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng

d. tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo


  • 4 lượt xem