Giải bài 19 sinh 9: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • 1 Đánh giá

Gen là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, mang thông tin di truyền quy định cấu trúc của protein. Vậy thông tin được truyền đạt từ gen sang protein như thế nào? Gen và tính trạng có mối liên hệ gì? Chúng ta cùng tìm hiều trong bài 19. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Mối quan hệ giữa ARN và protein

 • mARN sau khi được tổng hợp rời khỏi nhân, ra tế bào chất.
 • mARN làm khuôn để tổng hợp protein
 • Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit gồm 3 bước:

  • Mở đầu: riboxom gắn vào mARN, phức hệ Met - tARN gắn với codon mở đầu
  • Kéo dài chuỗi polipeptit: Các phức hệ tương ứng gắn vào các codon tiếp theo, các a.a liên kết với nhau bằng liên kết peptit
  • Kết thúc: chuỗi polipeptit cắt a.a mở đầu (Met) và tiếp tục hình thành bậc cấu trúc cao hơn

II. Mối quan hệ giữa gen và protein

Kết quả hình ảnh cho mqh giữa gen và tính trạng

Gen --> mARN --> Protein --> Tính trạng

 • Gen mang thông tin quy định trình tự các nucleotit trên ARN
 • mARN mang thông tin quy định trình tự các axit amin trên protein
 • Protein hoàn thiện cấu trúc không gian để tham gia các chức năng => biểu hiện thành tính trạng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nêu mối quan hệ giữa gen, ARN, giữa ARN và protein.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

gen --> mARN --> protein --> tính trạng

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng


 • 12 lượt xem