Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thể nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 177 - sgk Sinh học 9

Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thể nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

Bài làm:

Bảo vệ rừng và cây xanh trên mặt đất sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác.

  • Rừng có vai trò quan trọng trong việc hình thành và bảo vệ đất.
    • Cây rừng hấp thụ các chất khoáng và nước trong đất
    • Xác sinh vật rừng sau khi được phân giải sẽ cung cấp một lượng khoáng cho đất.
  • Rừng làm giảm tốc độ dòng chảy của nước, mưa

=> có vai trò quan trọng trong việc hạn chế xói mòn đất nhất là xói mòn trên sườn dốc, đồng thời cũng chống được bồi lấp lòng sông, lòng hồ, các công trình thủy lợi, thủy điện.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021