Thể đa bội là gì? Cho ví dụ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 71 - sgk Sinh học 9

Thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Bài làm:

Câu 1:

  • Đa bội thể là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).
  • Ví dụ: Thể tam bội (3n), thể tứ bội (4n), thể lục bội (6n), ...
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021