Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 124 - sgk Sinh học 9

Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

Bài làm:

 • Thực vật ưa sáng
  • Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.
  • Hoạt động sinh lí:
   • Cường độ quang hợp cao dưới điều lũện ánh sáng mạnh.
   • Cường độ hô hấp cao.
 • Thực vật ưa bóng - Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.
  • Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.
  • Cường độ hô hấp thấp hơn.

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021