NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

Bài làm:

Câu 2: NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ:

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

  • Gen ( ADN) -> ARN : A-U , T-A, G-X, X-G
  • ARN -> prôtêin : A-U, G-X
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021