Căn cứ vào đâu mà Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Căn cứ vào đâu mà Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Bài làm:

Câu 1:

  • Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau vì:
    • Khi xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng thì chúng đúng với phép lai 1 tính trạng.
    • Khi xét sư di truyền đồng thời 2 cặp tính trạng thì ở F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021