Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 13 - sgk Sinh học 9

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a. toàn quả vàng

b. toàn quả đỏ

c. tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng

d. tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Bài làm:

Câu 4:

  • Cho quả đỏ thuần chủng lại phân tích

=> quả đỏ là tính trạng trội so với quả trắng

  • Quy ước:
    • A: quả đỏ
    • a: quả trắng

=> Kiểu gen của quả đỏ thuần chủng: AA

  • Sơ đồ:

P (t/c): AA x aa

G: A a

F1: Aa (100% quả đỏ)

=> đáp án: b

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021