Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 179 - sgk Sinh học 9

Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

Bài làm:

  • Mỗi học sinh cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và cải tạo thiên nhiên
  • Tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên
  • Tuyên truyền với mọi người xung quanh có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021