Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 117 - sgk Sinh học 9

Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

Bài làm:

  • Di truyền y học tư vấn chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho ta lời khuyên, chẳng hạn về khả năng mắc bệnh di truyền ở đời con cùa các gia đình đã mắc bệnh di truyền, có nên kết hôn hoặc tiếp tục sinh con nữa hay không.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021