Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật?

Bài làm:

Câu 3: Đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật vi trải qua quá trình tiên hóa lảu dài, các gen đã được sáp xếp hài hòa trên NST. Biến đổi câu trúc NST đã làm đảo lộn cách sắp xếp nói trên* gây ra các rối loạn hoặc bệnh NST.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021