Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Bài làm:

Câu 2: Nội dung của quy luật phân li:

Trong quá trình phát sinh giao tử, các nhân tố di truyền trong từng cặp nhân tố di truyền sẽ phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất của nó như ở cơ thể thuần chủng P.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021