Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điểu kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 134 - sgk Sinh học 9

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điểu kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

Bài làm:

  • Tự tỉa là kết quả của cạnh tranh cùng loài và cả khác loài
  • Xuất hiện mạnh mẽ khi cây mọc dày thiếu ánh sáng.

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021