Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 145 - sgk Sinh học 9

Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Bài làm:

  • Hình tháp dân số trẻ là hình tháp dân số có đáy rộng do số lượng trẻ em sinh ra hàng năm cao. Cạnh tháp xiên nhiểu và đỉnh tháp nhọn biểu hiệri ti lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình thấp
  • Hình tháp dân số già là hình tháp dân số có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu thị tỉ lệ sình và tỉ lệ tử vong đều thấp. Tuổi thọ trung bình cao.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021