Vì sao ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Vì sao ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù?

Bài làm:

Câu 2:

  • Tính chất của ADN:
    • Tính đa dạng: khi thay đổi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit có thể tạo vô số các ADN
    • Tính đặc thù: mỗi phân tử ADN đặc trưng bởi số lượng, trình tự sắp xếp và thành phần các nucleotit
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021