Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 30 - sgk Sinh học 9

Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a. 4

b. 8

c. 16

d. 32

Bài làm:

Câu 5:

Ở kì sau, 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau thành 2 NST đơn.

=> Ở kì sau, trong các tế bào có số NST gấp đôi: 2.2n = 2.8 = 16 NST

=> Đáp án c.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021