Trong sản xuất và đời sông, kĩ thuật gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 95 - sgk Sinh học 9

Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Bài làm:

  • Ứng dụng:
    • Tạo chế phẩm sinh học
    • Tạo giống cây trồng và động vật biến đổi gen

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021